Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Spółdzielnia Socjalna “MULTISERVICE”

Spółdzielnia Socjalna „MULTISERVICE” została założona przez 5 osób fizycznych w styczniu 2017 r. Od tej pory wspólnie prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie działalności biura rachunkowego, świadczenia usług ochrony mienia (na podstawie uzyskanej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz wynajmu urządzeń rekreacyjnych dla najmłodszych (dmuchańce i trampoliny KRAINA SŁODZIAKÓW).
Wspólnie prowadzimy działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego organizując osiedlowe pikniki integracyjne, akcje społeczne, zawody sportowe, akcje ekologiczne. Głównym celem organizacji jest przywrócenie na rynek pracy jej członków (szczególnie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych) poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa i działań społecznych. Spółdzielnia działa na rzecz społecznej reintegracji jej członków, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról w lokalnej społeczności.

Spółdzielnia Socjalna “MULTISERVICE”
Spółdzielnia Socjalna “MULTISERVICE”
Spółdzielnia Socjalna “MULTISERVICE”

Najważniejsze cele to: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywna; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; promocja i organizacja wolontariatu;; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wsparcie i współpraca z lokalnymi grupami nieformalnymi. Stale realizujemy cele statutowe w zakresie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem. Między innymi w tym celu w pierwszej kolejności pracę oferujemy osobą zarejestrowanym w urzędzie pracy (III profil pomocy) oraz osobą niepełnosprawnym. Praca oraz wkład naszej Spółdzielni w promocję ekonomii społecznej oraz ilość przeprowadzonych inicjatyw społecznych przy jednoczesnej realizacji celów statutowych został doceniony w ubiegłym roku, poprzez nadanie Certyfikatu ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2018 od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Również w ubiegłym roku Prezes Zarządu Adam Zamora został rekomendowany do tytułu Przyjaciel Ekonomii Społecznej 2018.

rok powstania: 2017
siedziba: Myszków, śląskie
www.krainaslodziakow.pl
www.fb.com/192029418360362
zatrudnia osób: 35
w tym zagrożonych wykluczeniem: 15
przychód w 2018 r. łącznie: ‭1 854 356,37 zł
w tym z działalności gospodarczej: 88%

Zostańmy w kontakcie!

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda na dane osobowe*