Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Zakład Aktywności Zawodowej YAVA

Zakład Aktywności Zawodowej YAVA z/s w Częstochowie powstał w 2016 roku i jest częścią kompleksowego wsparcia prowadzonego przez Stowarzyszenie YAVA. W naszej organizacji wspieramy ok. 300 osób z niepełnosprawnościami w ramach prowadzonego Środowiskowego Domu Samopomocy, ZAZ- u, przerwy wytchnieniowej oraz asystentury. ZAZ to miejsce, które tworzą ludzie z pasją. W ramach ZAZ-u szyjemy, haftujemy, sprzątamy, […]

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia “My dla Innych”

Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” działa od stycznia 2016 r. Jest częścią kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami prowadzonego przez Stowarzyszenie. W naszej organizacji wspieramy 350 OzN w mieszkaniach treningowych, klubie aktywności, WTZ, ZAZ, Zatrudnieniu Wspomaganym, Centrum Wolontariusza ON, mieszkaniach wspomaganych. Wiodącą działalnością ZAZ jest prowadzenie Sklepu Charytatywnego, do którego mieszkańcy oddają w darowiźnie […]

Za-bawni Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy sześciu kobiet z gminy Frysztak. Naszą główną motywacją do jego założenia była chęć powrotu na rynek pracy. Jako młode matki chciałyśmy utworzyć miejsca pracy dla siebie. Ze względu na konieczność opieki nad dziećmi miałyśmy utrudniony powrót na regularny pracy. Otworzyłyśmy Klub Malucha a później przedszkole. Etaty w przedsiębiorstwie pozwoliły nam pogodzić […]

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

Przedmiotem działalności naszej spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę członków nakierunkowaną głównie na usługi, wykorzystując potencjał osób pracujących oraz przystępujących do spółdzielni. Celem nadrzędnym spółdzielni jest reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę oraz budowę kompetencji społecznych wspieranych osób. Celem gospodarczym podmiotu jest podejmowanie przedsięwzięć, w szczególności robót budowlanych […]

Stowarzyszenie Bartosz

Stowarzyszenie powstało w celu wspierania i organizowania działalności promującej zdrowy styl życia, wspierania osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz prowadzenia działań na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie. Prowadzimy swoją działalność gospodarczą w obszarze gastronomicznym i społecznym począwszy od października 2020 roku.  Stołówka – kuchnia przygotowuje i dostarcza posiłki dla Przedszkola Haha w […]

Spółdzielnia Socjalna Honolulu

Spółdzielnia to przedsiębiorstwo społeczne prowadzące od 2015 roku klubokawiarnię i restaurację Drzwi Zwane Koniem w centrum Katowic. DZK zatrudnia osoby wykluczone społecznie, szczególnie z powodu niepełnosprawności (ale także innych przyczynek m.in. bezrobocia czy niskich kwalifikacji). Lokal serwuje sezonową kuchnie fusion oraz autorskie, oryginalne napoje. Miejsce jest “nieoficjalnym domem kultury” i “hubem kultury alternatywnej” (cytaty z […]

Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni”

“Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza z życia” – to misja naszego przedsiębiorstwa. Nasze działania skupiają się wokół aktywizacji społecznej i zawodowej, osób dotkniętych wykluczeniem. Aby zrealizować naszą wizję, 9 lat temu została założona Fundacja Też Chcemy Być, która jest osobą prawną powstałej 8 lat temu Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni.  Naszą wizją jest wiara w to, że jeśli […]

Spółdzielnia Socjalna “POWRÓCISZ TU”

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych powierzanych przez członków Spółdzielni oraz działalność oświatowo-kulturalną i społeczną na rzecz członków, a także środowiska lokalnego. Efektem naszych działań jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy projekty ze środków krajowych i zagranicznych, mające na celu aktywizować i wspierać lokalną […]

Spółdzielnia Socjalna “Kto rano wstaje”

Nasza spółdzielnia została założona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st Warszawy. Projekt zakładał utworzenie miejsc pracy dla osób w kryzysie bezdomności, potrzebujących formy zatrudnienia wspieranego. Misją naszego przedsiębiorstwa jest poprawa sytuacji życiowej osób wykluczonych społecznie poprzez ich aktywizację, zapewnienie odpowiednich szkoleń i stworzenie warunków do wymiany […]

Spółdzielnia Socjalna “Bajkolandia”

Spółdzielnia została założona w 2010 roku przez 5 osób bezrobotnych. Prowadzimy dwa Kluby Dziecięce, których odbiorcami są rodzice dzieci w wieku od 12 mc-y do 3 lat. Prowadzimy również Szkołę dla Rodziców „Nie wypalona mama”, wypożyczalnię strojów dla dzieci, Akademię Malucha oraz jedyną w powiecie Szkołę Rodzenia. Oferta naszych usług kierowana jest do mieszkańców powiatu […]

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit Spółka z o.o.

Realizujemy usługi z zakresu pomocy społecznej oraz staramy się aby nasze działania zwiększały aktywność zawodowa wśród lokalnej społeczności. W przedsiębiorstwie zatrudniamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Prowadząc działalności w formie żłobka i przedszkola ułatwiamy rodzicom dzieci powrót na rynek pracy. Główne działamy w 3 obszarach: opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka, […]

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “BYĆ RAZEM”

Naszą misją jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych przy jednoczesnym integrowaniu różnych środowisk wokół problemów wykluczenia społecznego. Zgodnie ze swoją misją realizujemy projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację – organizując szkolenia miękkie i zawodowe.  W ramach swojej struktury prowadzimy wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby, […]

Fundacja Pro Omnis

Nasza działalność statutowa obejmuje obszar pomocy społecznej skierowanej do osób niesamodzielnych. Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w marcu 2017 r. od początku w formule przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą „Talerz Pro Omnis”. Celem było zbudowanie stabilnego biznesu oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem. Postanowiliśmy wspierać je przez zatrudnianie w naszej kuchni, a także prowadząc staże i praktyki dla uczniów […]

Fundacja Leny Grochowskiej

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w ramach pracowni ceramiczno-artystycznej i krawieckiej tworzą unikatowe wyroby rękodzielnicze. Praca jest dla nich formą terapii społecznej – bowiem jest to ich pierwsza praca w życiu. Nasze produkty dostępne są pod marką „toMy”.  Prowadzimy także dwie pracownie piekarniczo-cukiernicze oraz kawiarnię. Angażujemy się w różne projekty kulturalne i społeczne. W ramach repatriacji […]

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Nasze Stowarzyszenie to miejsce DOM, które działa od 2015 roku. Misją działalności jest aktywizacja osób starszych a zwłaszcza Euro Rodziców. Za cel stawiamy sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wykorzystanie potencjału seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzimy wiele agent pomocowych min. Centra Aktywnego Seniora z warsztatami dziennej terapii zajęciowej, na których powstaje słynny już Skrzat Helpik.

Zostańmy w kontakcie!