Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Partnerzy Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia

Dzięki tym instytucjom i organizacjom możemy realizować misję doceniania przedsiębiorczości społecznej w Polsce i upamiętania Jacka Kuronia – patrona ekonomii społecznej w naszym kraju. Partnerzy każdego roku wspólnie składają się na pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją Konkursu (eS) oraz finansują nagrody pieniężne. Przedstawiciele i przedstawicielki Partnerów zasiadają w Radzie Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia, która wybiera laureatów.

www.tise.pl

TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 30 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest Poznański Bank Spółdzielczy.

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. TISE stara się finansować przedsięwzięcia generujące korzyści społeczne (Social Impact).

Przedstawicielem TISE w Radzie Konkursu jest Adam Skowroński – Prezes Zarządu.

logo TUW - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
www.tuw.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną „TUW”, działa od 1992 roku. Nie posiada zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na działalności TUW nie zarabia – Towarzystwo działa non profit, czyli nie kierując się osiągnięciem zysku. Najwyższą władzą w TUW jest Walne Zgromadzenie Członków. TUW ubezpiecza swoich członków i to oni właśnie tworzą Towarzystwo.

TUW zajmuje się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych. Umowy ubezpieczeniowe są zawierane na korzystnych warunkach i za dobrze wyważoną składkę. Umowy ubezpieczenia są dodatkowo reasekurowane.
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działa – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce – pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

TUW w Radzie Konkursu reprezentuje Katarzyna Niegowska-Redo – Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży.

www.angfinanse.pl

ANG Odpowiedzialne Finanse S.A.

ANG Odpowiedzialne Finanse to społeczność ekspertów, ekspertek i osób eksperckich wspierających od 2010 r. klientów, klientki i osoby klienckie w zakresie pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego w oparciu o zasady etycznej sprzedaży oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W sieci ANG działa 1 300 osób w blisko 400 lokalizacjach na terenie całej Polski, które pomagają w odpowiedzialnym wyborze produktów i usług finansowych.

ANG jest jedyną dużą organizacją w branży finansowej w Polsce działającą na zasadach akcjonariatu pracowniczego – ponad 60% akcji w rękach współpracowników, współpracowniczek i osób współpracujących oraz pierwszą z certyfikatem B Corp.

Z inicjatywy ANG działa Fundacja Nienieodpowiedzialni, której celem jest promocja zrównoważonego, odpowiedzialnego, zaangażowanego społecznie biznesu. Fundacja prowadzi również działania związane z niesieniem pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych.

www.funduszobywatelski.pl

FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. LUDWIKI I HENRYKA WUJCÓW

Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców jest jedynym funduszem w Polsce, który przekazuje wsparcie lokalnym aktywistom i organizacjom społecznym na niezależne działania obywatelskie ze środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek. Fundusz działa po to, żeby Polska była krajem, w którym wspólnotę tworzą świadomi, wolni, korzystający ze swoich praw i gotowi ich bronić obywatele i obywatelki. 

Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców wyróżnia: niezależność, bo działania finansuje z wpłat od obywateli i obywatelek, elastyczność, bo dostosowuje wsparcia do aktualnych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego, szybkość, bo działa bez zbędnych formalności, lokalność, bo posiada szeroką sieć kontaktów w środowisku organizacji społecznych, dzięki temu nawet małe kwoty wsparcia robią dużą różnicę i roztropność, bo ma umiejętność wsparcia zarówno lokalnych inicjatyw, jak i działań ogólnopolskich o strategicznym znaczeniu.

Wspiera inicjatywy, które nie powinny być finansowane ze środków publicznych ze względu na zachowanie niezależności (np. organizacje kontrolujące władzę)
Wspiera osoby i organizacje, które zostały odcięte od środków publicznych z racji tematyki, którą się zajmują (prawa obywatelskie, migrantów i osób LGBT+) lub mają małe szanse na otrzymanie środków z innych źródeł (np. indywidualni aktywiści i inicjatywy nieformalne). Wspiera także projekty pilotażowe w ważnych dziedzinach, których nie podejmują inni (zapobieganie radykalizacji, rozmowa mimo różnic, praworządność). Fundusz nosi imię wieloletniego Przewodniczącego Rady Konkursu (eS) Henryka Wujca.

logo PwC
www.pwc.pl

PwC

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów.

PwC jest siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudnia ponad 250 tys. osób, które dostarczają ich klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu.

W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób.

PwC w Radzie Konkursu reprezentuje Małgorzata Marek – Manadżer ds. odpowiedzialnego biznesu PwC w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej.

GALĘ KONKURSU (eS) WSPIERAJĄ:

solidarite-france-pologne.fr

Association Solidarite France Pologne

Stowarzyszenie Solidarité France Polska powstało w Paryżu w listopadzie 1980 roku, w roku, w którym narodził się w Polsce niezależny związek Solidarność. Celem Stowarzyszenia było zapewnienie temu związkowi wsparcia moralnego oraz technicznego i finansowego, ale także podniesienie świadomości francuskiej opinii publicznej na temat walki polskiego społeczeństwa o demokrację.

Do 1989 roku Stowarzyszenie organizowało znaczącą pomoc humanitarną dla rodzin prześladowanych związkowców oraz wspierało liczne tajne inicjatywy obywatelskie, szczególnie na polu wydawniczym i kulturalnym. Udało jej się także zgromadzić wokół swojej akcji pomocowej w Polsce około pięćdziesięciu organizacji.

Po 1989 roku rola Stowarzyszenia ewoluowała: jego pomoc skupiała się na odbudowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, odbudowie tkanki stowarzyszeniowej i realizacji inicjatyw społeczno-gospodarczych.

logo ZLSP - Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
www.zlsp.org.pl

ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI

Związek Lustracyjny Spółdzielni jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce. Powstał 14 listopada 1991 r. w Warszawie. ZLS wydaje od 1992 r. dwumiesięcznik „Biuletyn Informacyjny Związku Lustracyjnego Spółdzielni”- skierowany do organów samorządowych spółdzielni pracy, lustratorów i biegłych rewidentów środowiska spółdzielczości pracy oraz wyższych uczelni i placówek naukowo-badawczych zajmujących się problematyką spółdzielczą.

ZLSP jest sygnatariuszem naczelnego organu samorządowego polskiej spóldzielczości – Krajowej Rady Spółdzielczej – w której posiada 13% mandatów oraz stanowiska: Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Lustracyjnej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Ekonomiczno-Prawnej.

ZLSP jest wyróżniony najwyższą odznaką spółdzielczą w Polsce „Za Zasługi dla Spółdzielczości” – nadaną przez Krajową Radę Społdzielczą w 1999 r.

ZLSP w Radzie Konkursu reprezentuje Kamila Orłowska – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu i Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

Zostańmy w kontakcie!

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda na dane osobowe*