Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Regulamin Konkursu [eS[ im. Jacka Kuronia

REGULAMIN

12. EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w 11. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, zwanego dalej „Konkursem”.

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych z siedzibą: ul. Now Świat 49 lok. 201, 00-042 Warszawa,(www.fise.org.pl), zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Uczestnicy Konkursu
 1. Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

UWAGA: do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego

– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;

– spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

– spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;

–  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

UWAGA: w Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty, które są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły co najmniej jeden rok obrotowy.
 1. Laureaci Nagrody Głównej nie mogą wziąć udziału w dwóch kolejnych edycjach Konkursu od wygranej edycji. Finaliści Konkursu i Laureaci pozostałych nagród mogą brać udział w kolejnej edycji Konkursu.
 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na konkurs-es.pl, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Formularz wraz z załącznikami jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 3. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 4. Organizator może pozostawić bez dalszego biegu formularze zgłoszeniowe wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieprawidłowo, niekompletnie, wysłane po terminie lub zawierające dane nieprawdziwe.
 1. Nominacja do udziału w Konkursie
 1. Do udziału w Konkursie można nominować podmioty wymienione w Rozdziale II niniejszego Regulaminu.
 2. Nominacje mogą zgłosić osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje gospodarcze, jednostki organizacyjne (także samorządowe) oraz wszelkie inne podmioty działające zgodnie z polskim prawem.
 3. Aby nominować podmiot do udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na konkurs-es.pl, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie.
 4. Nominujący ma obowiązek poinformować o tym osoby uprawnione do składania oświadczeń woli po stronie nominowanego przedsiębiorstwa i uzyskać ich zgodę, co nominujący potwierdza stosownym oświadczeniem, będącym częścią formularza zgłoszeniowego.
 5. Formularz wraz z załącznikami jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 6. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 7. Organizator może pozostawić bez dalszego biegu formularze zgłoszeniowe wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieprawidłowo, niekompletnie, wysłane po terminie lub zawierające dane nieprawdziwe.
 1. Przyjęcie zgłoszenia/nominacji

W momencie przesłanie do Organizatora Konkursu kompletnego i zgodnego z Regulaminem formularza zgłoszeniowego podmiot zgłaszający się/nominowany otrzymuje status Uczestnika Konkursu.

 1. Ocena formalna
 1. Oceny formalnej dokonuje Organizator Konkursu.
 2. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną przekazane ekspertom Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo preselekcji formularzy zgłoszeniowych przed przekazaniem ich ekspertom, w przypadku dużej liczby zgłoszeń/nominacji.
 1. I etap oceny merytorycznej
 1. Oceny merytorycznej Uczestników Konkursu dokonają eksperci społeczni i ekonomiczni, przedstawiciele środowisk organizacji społecznych i biznesu, którzy legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z dziedziny ekonomii społecznej, powoływani przez Organizatora.
 2. Liczba ekspertów w zespole uzależniona jest od liczby zgłoszeń do udziału w Konkursie w danym roku.
 3. Ekspert może się skontaktować z Uczestnikiem Konkursu w celu zebrania dodatkowych informacji o Uczestniku Konkursu oraz dokonania na tej podstawie oceny społecznych aspektów jego funkcjonowania.
 4. Eksperci dokonają oceny kondycji ekonomicznej Uczestników Konkursu na podstawie dokumentów finansowych stanowiących załączniki do formularza zgłoszeniowego.
 5. Eksperci zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac zespołu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności.
 6. Stanowisko Ekspertów wyrażone będzie w formie rekomendacji odrębnych dla każdego Uczestnika Konkursu.
 7. Lista finalistów zostaje wypracowana przez zespół ekspertów i ekspertek oceniających zgłoszenia dopuszczone do I etapu na spotkaniu. Protokół ze spotkania jest przekazywany Radzie Konkursu.
 8. Dziesięć najwyżej ocenionych przez ekspertów Uczestników Konkursu zakwalifikuje się II etapu Konkursu i otrzyma status Finalisty Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do II etapu Konkursu więcej niż dziesięciu Uczestników Konkursu.
 10. Lista Finalistów Konkursu jest przyjmowana wspólnie przez Zespołu Ekspertek i Ekspertów i Organizatora po zakończeniu ocen i sporządzeniu rekomendacji.
 1. II etap oceny merytorycznej
 1. U każdego z Finalistów Konkursu odbędzie się wizyta studyjna. Będzie ona służyć pozyskaniu informacji umożliwiających ostateczną ocenę aspektów społecznych działalności podmiotu (Finalisty).
 2. Po wizycie studyjnej eksperci ekonomiczni dokonają drugiej oceny kondycji ekonomicznej Finalistów na podstawie wywiadu i dokumentów finansowych, za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 1. Wybór Laureatów
 1. Wyboru Laureatów dokona Rada Konkursu po zapoznaniu się się z formularzami zgłoszeniowymi, ocenami ekspertów (I etap oceny merytorycznej) oraz wnioskami z wizyt studyjnych (II etap oceny merytorycznej). Od decyzji Rady Konkursu nie ma odwołania.
 2. W skład Rady Konkursu powołanej przez Organizatora, wchodzą autorytety z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego i politycznego, które kierując się najlepszą wiedzą, promują ideę przedsiębiorczości społecznej.
 3. Funkcję Przewodniczącego Rady Konkursu pełni przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, patrona merytorycznego Konkursu.
 4. Przed pierwszym posiedzeniem Rady Konkursu jej członkowie:
  1. zapoznają się z Regulaminem Rady Konkursu.
  2. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Rady Konkursu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności.
 5. Przed obradami Rady Konkursu, jej członkowie otrzymują listę rekomendacji ekspertów oraz dokumentację przedsiębiorstw startujących w Konkursie.
 6. Rada Konkursu podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu laureatów Konkursu.
 7. Członkowie Rady Konkursu wskazują laureatów Konkursu w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa Sekretarz Rady – przedstawiciel Organizatora, który bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę laureatów Konkursu.
 9. Członkowie Rady Konkursu głosują osobiście.
 10. Z obrad Rady Konkursu sporządzany jest protokół zawierający listę przedsiębiorstw, które zwyciężyły w Konkursie.
 11. Rada Konkursu podejmie decyzję rozstrzygającą wyniki Konkursu najpóźniej do 6 listopada 2023 r.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas organizowanej corocznie gali Konkursu.
 2. Tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku” przyznawany jest za dany rok, z oznaczeniem daty przyznania.
 1. Nagrody
 1. Ustala się nagrody finansowe, których wartość oraz merytoryczne uzasadnienie podane jest na stronie internetowej Konkursu konkurs-es.pl nie później niż w dniu ogłoszenia naboru wniosków do każdej kolejnej edycji.
 2. O przyznaniu nagród finansowych decyduje Rada Konkursu.
 3. PwC może przyznać w Konkursie nagrodę niefinansową w postaci merytorycznego wsparcia wybranych przedsiębiorstw społecznych – finalistów Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania danej Nagrody w przypadku uznania przez Radę Konkursu, że żaden z uczestników Konkursu nie zasługuje na przyznanie danej Nagrody. W przypadku nieprzyznania danej Nagrody, Rada Konkursu może zaproponować zwiększenie wysokości innych Nagród.
 5. Ustala się „Nagrodę publiczności”, przyznawaną na podstawie internetowego plebiscytu, przeprowadzonego na stronie Konkursu: konkurs-es.pl.
 6. Rada Konkursu może przyznać nagrodę specjalną.
 7. Przedsiębiorstwo działające krócej niż jeden okres sprawozdawczy może otrzymać wyłącznie nagrodę „Odkrycie Roku” i „Nagrodę Publiczności”.
 1. Normy etyczne pracy ekspertów i Rady Konkursu
 1. Eksperci i Członkowie Rada Konkursu działają w sposób niezawisły. Są powołani do rozstrzygnięć merytorycznych.
 2. Przy wydawaniu ocen eksperci lub Rada Konkursu nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
 3. Eksperci, którzy są aktualnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie, które startuje w Konkursie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
 4. Eksperci lub Członkowie Rady Konkursu mają obowiązek wycofać się z udziału w pracach, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające dokonania właściwej oceny lub mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 5. Eksperci lub Członkowie Rady nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z przedsiębiorstwami startującymi w Konkursie, z wyłączeniem bezpośredniej wizytacji przedsiębiorstwa, uzgodnionej z Organizatorem.
 1. Dane osobowe
 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są przechowywane przez Organizatora – Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która jest administratorem danych osobowych zawartych w tych dokumentach.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
 4. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma w każdym momencie prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich zmiany i poprawiania.
 5. Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw społecznych są przekazywane wyłącznie członkom zespołu ekspertów i Radzie Konkursu w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia Finalistów i Laureatów Konkursu.
 6. Członkowie zespołu ekspertów i Rady Konkursu przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą naruszały praw nabytych Uczestnika Konkursu Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora i opublikowana na stronie internetowej konkurs-es.pl.
 2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

ORGANIZATOR

PARTNERZY

Zostańmy w kontakcie!